Hauptindex
Index Leseprobe  Inhaltsverzeichnis
 
 
KURZUM
Text und Sprache
 
FORORD


KURZUM - TEXT UND SPRACHE er en antologi til undervisningen i tysk i det gymnasiale grundforløb. Antologien består af korte, moderne tekster fra Tyskland, Østrig og Schweiz. Teksterne kan læses hver for sig eller i tematiske sammenhænge. I bogen er teksterne ordnet tematisk.
I KURZUM - TEXT UND SPRACHE er der en tydelig progression og en konkret beskrivelse af de sproglige kompetencer, eleverne skal tilegne sig i introduktionsforløbet. I progressionen indgår der fx. flg. områder: introduktion til tysk og sprog, den simple sætning, kongruens, kasus i forbindelse med det direkte og indirekte objekt, substantiver, pronomener, adverbial- og præpositionsled, sætningstyper, ordklasser, ordbogsøvelser og elektronisk retning. Herudover er der forslag til tests og repetition undervejs i introduktionsforløbet.
Til hvert grammatisk emne hører der en kortfattet indføring, der bygger på sprogiagttagelse. Alle eksempler er hentet fra den aktuelle tekst, således at eleverne kommer til at opleve det sproglige arbejde med baggrund i den tekst, de har læst og med de ord, vendinger og sætninger, de er blevet fortrolige med. Denne autenticitet skærper elevernes opmærksomhed og styrker indlæringen, fordi det sproglige arbejde kommer til at foregå på deres "hjemmebane".
I arbejdet med grammatiske områder er der anvendt en funktionel synsvinkel. Det er vores erfaring, at eleverne reagerer positivt på, at de grammatiske fænomener forklares ud fra den funktion eller opgave, de har. På den måde bliver det tydeligt for dem, hvilken betydning forskellige sproglige forhold har, og hvordan ændringer i grammatikken skaber ændringer i betydningen.
I antologien er der desuden en instruktion i, hvordan eleverne arbejder med IT i forbindelse med de faciliteter, der er knyttet til tekstbehandlingsprogrammet Word. Eleverne bliver introduceret til de områder, hvor de kan hente automatiseret hjælp, men også til de områder, hvor softwaren ikke er pålidelig eller tilstrækkelig.
Af indholdsfortegnelsen fremgår de grammatiske områder, som vi foreslår i kombination med de enkelte tekster. Den foreslåede progression bygger på de erfaringer, vi har gjort os i vores undervisning, og den er således udtryk for vores praksis. Derfor vil vi gerne betone, at progressionen kan planlægges anderledes og tilpasses andre praksisser.
Tekster og opgaver samt hele konceptet er afprøvet i 1. g, og det har bestyrket vor tro på den metode, der er anvendt.
I KURZUM - TEXT UND SPRACHE er tekstlæsning og det sproglige arbejde tænkt sammen, så de udgør en helhed. Arbejdet med grammatik foregår i kontekstuel sammenhæng. Til hver tekst er der forslag til at arbejde med specifikke sproglige temaer, som vi har vurderet oplagte ud fra mulighederne i den aktuelle tekst. Arbejdet med det sproglige er tænkt som en naturlig forlængelse af almen sprogforståelse i det første halve års introduktionsforløb. Med KURZUM - TEXT UND SPRACHE får eleverne en smagsprøve på tyskundervisningen med de forskellige indsatsområder, der er fra tekstlæsning over ordforrådstilegnelse til sproglig træning. Ud over at være en introduktion til tyskundervisningen fungerer antologien som en basis for den videre undervisning, hvor eleverne skal fordybe sig yderligere i de faglige kerneområder, KURZUM - TEXT UND SPRACHE dækker.
Antologiens tekster, der både er fiktive og non-fiktive, viser hver især små udpluk af situationer i livet, som det leves i de tysksprogede lande i dag. Ved udvælgelsen af tekster er der lagt vægt på, at teksterne har en længde, så man kan nå at behandle dem i løbet af en lektion på 95-100 min. Selvom teksterne af omfang er korte, har de en indholdsmæssig dybde og vægt, som gør dem velegnede til samtale. Teksterne lægger med deres realistiske univers op til kommunikation med og mellem eleverne. Der er lagt vægt på, at eleverne arbejder bevidst med at gengive teksterne, og af den grund hører der til hver tekst et billede, som enten er en fastfrysning af et element i eller et supplement til teksten. I den forbindelse er der udarbejdet et forslag til gloser, eleverne kan anvende som et afsæt til samtale eller referat.
Teksterne er tæt gloserede, og der er forslag til forskellige strategier til glosearbejdet. Ved hver enkelt glose er det anført, hvilken ordklasse den i det aktuelle eksempel tilhører. Der er ikke taget højde for, at forskellige ord kan anvendes forskelligt og derved skifte ordklasse. Ligesom i arbejdet med de grammatiske emner er der i ordforrådsarbejdet lagt vægt på det funktionelle princip. Derfor er der fx ved de uregelmæssige verber anført vokalforskydningen i bøjningen. Vi mener, at det på dette stadium af tyskundervisningen er vigtigt at udnytte enhver lejlighed til at bevidst- og tydeliggøre væsentlige sproglige elementer.
Til teksterne i KURZUM - TEXT UND SPRACHE hører der en webside med en række opgaveforslag, dels til samtale og diskussion i klassen, dels til hjemmeforberedelse, par- og gruppearbejde. Derudover er der spørgsmål, der inddrager bogens illustrationer og tydeliggør deres muligheder for perspektivering af den aktuelle (kon)tekst.
Angela Homann • Erik Wikkelsø Pedersen