Hauptindex
Preisinfo Index Themenindex
 
 
ASPEKTE
 

Vorwort


Den foreliggende antologi af tekster og billeder af fortrinsvist tysksprogede kunstnere retter sig sprogligt og visuelt mod alle trin i tyskundervisningen i ungdomsuddannelserne. Teksterne under overbegrebet ›aspekter‹ berører områder som:

– parforhold
– det mærkelige og skurrile
– livet,
– kærligheden
– nationalsocialismen
– tidsbegrebet
– digitaliseringen af hverdagen

Det er områder, som interesserer ungdommen i dag. Flere af forfatterne har litteraturhistorisk været kendt i mange år, og flere af de yngre nulevende har vundet og vinder litterære priser i disse år, hvorved læserne samtidig får et indblik i den tysksprogede litteraturscene af i dag.

De historiske tekster fra nationalsocialismen berører et kendt emne fra samtiden: raceideologi og ariernes fortrinsstilling; og de lægger op til diskussioner om fx racisme, fremmedhad og lignende emner. Teksterne er ikke tidligere optaget i en skoleantologi.

Vi har udvalgt en række billeder, som dels kan belyse teksternes udsagn visuelt og dels kan være eksempler på et kunsthistorisk forløb – primært fra det tysksprogede område. Herved kan eleverne på tysk øve sig i at tale og skrive om et andet medie end tekster, hvilket samtidig styrker deres bevidsthed om perioderne.

Arbejdet med billederne kan mundtligt og/eller skriftligt tage udgangspunkt i en billedbeskrivelse, som eleverne kan udføre individuelt eller parvis, så de er bevidste om, hvad billedet viser. Dette giver både mulighed for at indlære gloser til en generel billedbeskrivelse og samtidigt tilegne sig specifikke gloser til det enkelte billede og/eller den pågældende periode. Endvidere kan arbejdet med billederne udvides til at omfatte en billedanalyse, der fx tager udgangspunkt i periodebeskrivelser og spørgsmål til de enkelte billeder. Afslutningsvis kan billedet relateres til antologiens tekster.

Arbejdet med antologiens emner har som udgangspunkt et naturligt afsæt i teksterne, der afslutningsvis relateres til et eller flere billeder indlejret i de relevante kunsthistoriske periode. I flere tilfælde er tekst og billede ikke fra samme periode. Det giver mulighed for at diskutere grundlæggende antagelser om, hvad der optager mennesket til forskellige tider.

Til alle antologiens tekster og billeder er der på Tyskforlagets hjemmeside arbejdsmateriale i form af periodebeskrivelser og arbejdsspørgsmål. Materialet er forslag til arbejdet med tekster, billeder, kunsthistoriske perioder og emner og det tager på forskellig vis udgangspunkt i tekstforståelse, anvendelse af grammatiske færdigheder og tekstanalyse. Opgaverne kan redigeres og kan dermed let tilpasses et andet fokus end det, der er foreslået i arbejdsmaterialet.

Vi ønsker god læsning af og fornøjeligt arbejde med tekster, opgaver og billeder!

Heino Aggedam og Jens Peter Jensen